گزارش صعود به قله کلک چال -  3350 متر
 
سحر گاه روز 28 مهر ماه است و ما که گروه 6 نفره ای را تشکیل می دهیم رهسپار کوههای شمال تهران هستیم.
 
لطفا به ادامه مطلب مراجعه فرمایید .